JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto knjižničar – 1 izvršitelj/ica

ruj 15, 2020

 

Na temelju odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj knjižnice Goran Pavlović raspisuje sljedeći

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme,

puno radno vrijeme

na radno mjesto

knjižničar – 1 izvršitelj/ica

 

 1. Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– položen stručni ispit za knjižničara

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– osnovna računalna pismenost

– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

 

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 6 (šest) mjeseci.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu i to u Drenovcima te Ograncima u Posavskim Podgajcima, Račinovcima, i Rajevu Selu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • prijava na natječaj (vlastoručno potpisana).
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda te obvezno elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole
 • preslika osobne iskaznice
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općinske narodne knjižnice Drenovci

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić2, 32257 Drenovci, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj knjižničar/ka – ne otvaraj”.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o primanju na radno mjesto.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                                                                                                      Goran Pavlović, ravnatelj

                                                                                                         

 

 

Drenovci, 15. rujna 2020.

 

Povezano

Igraonica za djecu: Higijena zubića

Igraonica za djecu: Higijena zubića

U prethodne dvije održane igraonice, naučili smo sve o važnosti pranja i održavanja higijene zubića. Djeca su kreativno izradila zubić i četkicu za zube. Najvažnije od svega, lijepo su se družili i igrali. Vidimo se u srijedu! [gallery size="medium"...

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Danas, 2. studenog, u pratnji teta posjetila su nas djeca iz vrtića "Petar Pan" Drenovci. Poslušala su priču o tri praščića i prehlađenom vuku. Zatim su obišla knjižnicu i saznala ponešto o njoj. Na kraju su naši mali posjetitelji bojali, listali slikovnice i igrali...

X
Skip to content