JAVNI NATJEČAJ DIPL. KNJIŽNIČAR/KA

lis 14, 2020

Sukladno članku 20., 21., 22., i 23.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj Općinske narodne knjižnice raspisuje slijedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

na radno mjesto dipl. knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica.

 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), te

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– opća i posebna računalna pismenost

– sposobnost razumijevanja i čitanja na dva strana jezika

– poznavanje i primjena sociološkog i pedagoških metoda rada u korisničkim službama

– sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu

– komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu u Drenovcima.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 2. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda te obvezno elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole
 • preslika osobne iskaznice
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB, te adresu elektroničke pošte i broj telefona).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić2, 32257 Drenovci, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj dipl. knjižničar/ka – ne otvaraj”.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o primanju na radno mjesto.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                                                                             Goran Pavlović, ravnatelj

                                                                                                                                             

Povezano

Igraonica za djecu: Higijena zubića

Igraonica za djecu: Higijena zubića

U prethodne dvije održane igraonice, naučili smo sve o važnosti pranja i održavanja higijene zubića. Djeca su kreativno izradila zubić i četkicu za zube. Najvažnije od svega, lijepo su se družili i igrali. Vidimo se u srijedu! [gallery size="medium"...

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Danas, 2. studenog, u pratnji teta posjetila su nas djeca iz vrtića "Petar Pan" Drenovci. Poslušala su priču o tri praščića i prehlađenom vuku. Zatim su obišla knjižnicu i saznala ponešto o njoj. Na kraju su naši mali posjetitelji bojali, listali slikovnice i igrali...

X
Skip to content