JAVNI NATJEČAJ POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KA

lis 14, 2020

Sukladno članku 20., 21., 22., i 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj Općinske narodne knjižnice raspisuje slijedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

na radno mjesto pomoćni knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica.

 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema

– položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

– opća i posebna računalna pismenost

– spremnost za rada u timu

– komunikacijske vještine

– spremnost za stalno stručno usavršavanje.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 6 (šest) mjeseci.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu na području Općine Drenovcima.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 2. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda te obvezno elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole
 • preslika osobne iskaznice
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB, adresa elektroničke pošte i broj telefona).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić2, 32257 Drenovci, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj pomoćni knjižničar/ka – ne otvaraj”.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o primanju na radno mjesto.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                                                                             Goran Pavlović, ravnatelj

                                                                                                                                             

Povezano

Anketni upitnik o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima

Anketni upitnik o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima

Hrvatski zavod za knjižničarstvo (Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Hrvatsko knjižničarsko društvo (Sekcija za narodne knjižnice) provode istraživanje o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima u...

Odgoda programa “Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće”

Odgoda programa “Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće”

Poštovani, obavještavamo Vas da smo zbog neočekivane situacije primorani odgoditi program "Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće" koji se trebao održati sutra (petak, 22.10.2021.) u 19:00 sati u sklopu Mjeseca hrvatske knjige. Molimo za razumijevanje, a o novom...

Pjesnički susreti 2021

Pjesnički susreti 2021

Ovogodišnji 32. Pjesnički susreti, nakon prvotne odgode u svibnju, konačno su održani u subotu, 2. listopada 2021. godine. Na samom početku susreta, sudionici su proveli vrijeme družeći se i razgledavajući prirodne ljepote drenovačkog kraja, a za upoznavanje s jednim...

X
Skip to content