Javni natječaj za radno mjesto računovođa

kol 1, 2019

Na temelju odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj knjižnice, Goran Pavlović raspisuje sljedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto –  računovođa – 1 izvršitelj

 

 

 1. Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– SSS, ekonomskog usmjerenja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Utvrđuje se probni rad od 6 mjeseci.

III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda, te obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelj prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić2, 32257 Drenovci, u roku od osam dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj – ne otvaraj”.

VII. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku do 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o prijemu u službu.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102060571

    Goran Pavlović, ravnatelj

                                                                                                           

 

 

 

Povezano

Natječaj za festival domoljubne poezije

Natječaj za festival domoljubne poezije

Udruga Palijativni tim LiPa objavljuje natječaj za odabir domoljubnih pjesama za Festival domoljubne poezije 'Dok nam živo srce bije', Pakrac 2023. Rok za dostavu pjesama je 1. prosinca 2022. godine. Tekst natječaja (sa prijavom) dostupan je na:...

Igraonica za djecu: Čizme

Igraonica za djecu: Čizme

U današnjoj igraonici djeca su ukrasila svoje čizme za kišu. Nastavili smo uz druženje, zabavu i njihovu najomiljeniju aktivnost - igru. Vidimo se u utorak! 💕

X
Skip to content