Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar/ka

tra 22, 2021

Sukladno članku 20., 21., 22., i 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne
knjižnice Drenovci ravnatelj Općinske narodne knjižnice raspisuje slijedeći

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (s mogućnošću produženja)

s punim radnim vremenom na radno mjesto
pomoćni knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica.

1. Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s mogućnošću produženja.
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
– srednja stručna sprema
– položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara
– radno iskustvo od najmanje godinu dana na poslovima u knjižničarskoj struci
– opća i posebna računalna pismenost
– spremnost za rada u timu
– komunikacijske vještine
– spremnost za stalno stručno usavršavanje.
Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.
Probni rad 6 (šest) mjeseci.
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu na području Općine Drenovcima.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit,
može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.
2. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
3. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili
domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za
podnošenja prijave na javni natječaj),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika
ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda te obvezno elektronički zapis, odnosno potvrda o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– preslika vozačke dozvole
– preslika osobne iskaznice
– prijava mora biti vlastoručno potpisana.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa
stanovanja, OIB, adresa elektroničke pošte i broj telefona).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene
preslike.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o
njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
4. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava,
dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je
nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
5. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj.
Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti
testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se
primaju.
Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
6. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna
knjižnica Drenovci, Braće Radića 2, 32257 Drenovci, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, s
naznakom „za natječaj pomoćni knjižničar/ka – ne otvaraj".
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o
primanju na radno mjesto.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju
javnog natječaja.
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Goran Pavlović, ravnatelj

Drenovci, 22. travnja 2021.

Povezano

Igraonica za djecu: Higijena zubića

Igraonica za djecu: Higijena zubića

U prethodne dvije održane igraonice, naučili smo sve o važnosti pranja i održavanja higijene zubića. Djeca su kreativno izradila zubić i četkicu za zube. Najvažnije od svega, lijepo su se družili i igrali. Vidimo se u srijedu! [gallery size="medium"...

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Posjet Dječjeg vrtića “Petar Pan” Drenovci

Danas, 2. studenog, u pratnji teta posjetila su nas djeca iz vrtića "Petar Pan" Drenovci. Poslušala su priču o tri praščića i prehlađenom vuku. Zatim su obišla knjižnicu i saznala ponešto o njoj. Na kraju su naši mali posjetitelji bojali, listali slikovnice i igrali...

X
Skip to content