Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

svi 27, 2020

Objavljeno u NN 60/2020 (22. 05. 2020.)

 Klasa: 021-01/20-01/308

Urbroj: 2212/05-20-01-2 od 14. V. 2020.    (2395)

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama, članka 7. Odluke o osnivanju Općinske narodne knjižnice Drenovci, članaka 20. i 21. Statuta Općinske narodne knjižnice Drenovci i članka 28. Statuta Općine Drenovci, Općinsko vijeće Općine Drenovci na 30. sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.

 1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice
 2. Za ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • hrvatsko državljanstvo
 •  posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice.
 1. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 2. Prijavi na javni natječaj kandidat mora priložiti:
 • prijavu,
 • životopis,
 • diplomu (original) ili ovjerenu presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu ili uvjerenje odnosno svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (original ili ovjerenu presliku),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od trideset dana od dana objave natječaja),
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrda poslodavca),
 • dokaz o radnom iskustvu — ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na javni natječaj.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dokazuje isti potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja RH na poveznici https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje- 843/843.

 1. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se Općinskom vijeću Općine Drenovci, s naznakom: »Ne otvaraj — za imenovanje ravnatelja«, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja.
 2. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata koristit će se isključivo u provedbi javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679.

 1. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Drenovci

Povezano

Anketni upitnik o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima

Anketni upitnik o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima

Hrvatski zavod za knjižničarstvo (Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Hrvatsko knjižničarsko društvo (Sekcija za narodne knjižnice) provode istraživanje o potrebama korisnika i knjižničara za e-izvorima u...

Odgoda programa “Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće”

Odgoda programa “Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće”

Poštovani, obavještavamo Vas da smo zbog neočekivane situacije primorani odgoditi program "Obilježavanje 25. obljetnice časopisa Hrašće" koji se trebao održati sutra (petak, 22.10.2021.) u 19:00 sati u sklopu Mjeseca hrvatske knjige. Molimo za razumijevanje, a o novom...

Pjesnički susreti 2021

Pjesnički susreti 2021

Ovogodišnji 32. Pjesnički susreti, nakon prvotne odgode u svibnju, konačno su održani u subotu, 2. listopada 2021. godine. Na samom početku susreta, sudionici su proveli vrijeme družeći se i razgledavajući prirodne ljepote drenovačkog kraja, a za upoznavanje s jednim...

X
Skip to content