Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

svi 27, 2020

Objavljeno u NN 60/2020 (22. 05. 2020.)

 Klasa: 021-01/20-01/308

Urbroj: 2212/05-20-01-2 od 14. V. 2020.    (2395)

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama, članka 7. Odluke o osnivanju Općinske narodne knjižnice Drenovci, članaka 20. i 21. Statuta Općinske narodne knjižnice Drenovci i članka 28. Statuta Općine Drenovci, Općinsko vijeće Općine Drenovci na 30. sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.

 1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice
 2. Za ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • hrvatsko državljanstvo
 •  posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice.
 1. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 2. Prijavi na javni natječaj kandidat mora priložiti:
 • prijavu,
 • životopis,
 • diplomu (original) ili ovjerenu presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • potvrdu ili uvjerenje odnosno svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (original ili ovjerenu presliku),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od trideset dana od dana objave natječaja),
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrda poslodavca),
 • dokaz o radnom iskustvu — ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na javni natječaj.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dokazuje isti potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja RH na poveznici https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje- 843/843.

 1. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se Općinskom vijeću Općine Drenovci, s naznakom: »Ne otvaraj — za imenovanje ravnatelja«, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja.
 2. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata koristit će se isključivo u provedbi javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679.

 1. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Drenovci

Povezano

Raspisan 11. Natječaj za kratku priču

Raspisan 11. Natječaj za kratku priču

MUZEJ ANĐELA VARAŽDIN raspisuje 11. NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU  Uvjeti natječaja: tekst mora biti izvoran i neobjavljen tekst ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima) mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili...

Odobrena financijska sredstva za 2022. godinu

Odobrena financijska sredstva za 2022. godinu

I u 2022. godini Ministarstvo kulture i medija i Vukovarsko-srijemska županija podržali su rad naše knjižnice i prepoznali kvalitetu naših programa i usluga koje pružamo našim članovima, korisnicima i cijeloj lokalnoj zajednici!    MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA...

X
Skip to content