Natječaj za radno mjesto dipl. knjižničar/knjižničarka

sij 31, 2019

Sukladno  članku 20., 21., 22., i 23.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj Općinske narodne knjižnice  raspisuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na radno mjesto dipl. knjižničar/knjižničarka

s  punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

 

– 1 izvršitelj/ica.

 

Probni rad 3 (tri) mjeseca

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), te

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).

 

Posebni uvjeti: – opća i posebna računalna pismenost, sposobnost razumijevanja i čitanja na dva strana jezika, poznavanje i primjena sociološkog i pedagoških metoda rada u korisničkim službama, sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu, komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama.

 

Specifični uvjeti: rad u smjenama i terenski rad.

  • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
  • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Natječaj traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose isključivo poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:

Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić 2,

32257 Drenovci, s naznakom «za natječaj».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                                          Ravnatelj Knjižnice

                                                                                                                         Goran Pavlović, dipl. knjižničar

 

Povezano

Natječaj za festival domoljubne poezije

Natječaj za festival domoljubne poezije

Udruga Palijativni tim LiPa objavljuje natječaj za odabir domoljubnih pjesama za Festival domoljubne poezije 'Dok nam živo srce bije', Pakrac 2023. Rok za dostavu pjesama je 1. prosinca 2022. godine. Tekst natječaja (sa prijavom) dostupan je na:...

Igraonica za djecu: Čizme

Igraonica za djecu: Čizme

U današnjoj igraonici djeca su ukrasila svoje čizme za kišu. Nastavili smo uz druženje, zabavu i njihovu najomiljeniju aktivnost - igru. Vidimo se u utorak! 💕

X
Skip to content