Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka

ožu 4, 2020

Na temelju odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci ravnatelj knjižnice Goran Pavlović raspisuje sljedeći

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (s mogućnošću produženja),

puno radno vrijeme

na radno mjesto

knjižničar – 1 izvršitelj/ica

 I. Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s mogućnošću produženja.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– položen stručni ispit za knjižničara

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– osnovna računalna pismenost

– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

 

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

Probni rad 6 (šest) mjeseci.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu i to u Drenovcima te Ograncima u Posavskim Podgajcima, Račinovcima, i Rajevu Selu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 II. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda te obvezno elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • domovnicu
  • preslika vozačke dozvole
  • preslika osobne iskaznice
  • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 V. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općinska narodna knjižnica zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 VI. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić 2, 32257 Drenovci, u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj knjižničar/ka – ne otvaraj”.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o primanju na radno mjesto.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                                      Goran Pavlović, ravnatelj

Drenovci, 04. ožujka 2020.

Povezano

Raspisan 11. Natječaj za kratku priču

Raspisan 11. Natječaj za kratku priču

MUZEJ ANĐELA VARAŽDIN raspisuje 11. NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU  Uvjeti natječaja: tekst mora biti izvoran i neobjavljen tekst ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima) mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili...

Odobrena financijska sredstva za 2022. godinu

Odobrena financijska sredstva za 2022. godinu

I u 2022. godini Ministarstvo kulture i medija i Vukovarsko-srijemska županija podržali su rad naše knjižnice i prepoznali kvalitetu naših programa i usluga koje pružamo našim članovima, korisnicima i cijeloj lokalnoj zajednici!    MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA...

X
Skip to content